Privacy Verklaring

De Koning Media, gevestigd aan Ruitersweg 1D, 1211 KS Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Koning Media
Ruitersweg 1D
1211 KS Hilversum
website: http://dekoningphotography.com
telefoon: +31 655 814 019

Gijs de Koning is de Functionaris Gegevensbescherming van De Koning Media, hij is te bereiken via gijs@dekoning.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

De Koning Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Woonplaats

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

De Koning Media bewaart en publiceert middels een openbaarmaking foto's waar personen herkenbaar op afgebeeld kunnen staan. Deze personen hebben toestemming gegeven voor het maken van de foto(s) door middel van een schriftelijke overeenkomst of een opdrachtbevestiging en hebben daarmee expliciet toestemming gegeven voor het opslaan en openbaar maken van de foto's. Indien er personen zijn afgebeeld waar geen directe of indirecte overeenkomst mee is, dan worden deze foto's openbaar gemaakt in het kader van de vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming of niet in journalistiek of artistiek belang persoonlijke gegevens hebben verzameld over jou, of over een minderjarige, neem dan contact met mij op via gijs@dekoning.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

De Koning Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Koning Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Koning Media) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Koning Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia, e-mailadres, telefoonnummer, etc wordt bewaard tot uiterlijk vijf jaar na de periode waarin wij contact hebben gehad, bijvoorbeeld door het sturen van een mailing of contact over samenwerking of het afnemen van één van mijn diensten.

 • IP-adres, gegevens over jouw activiteiten op mijn website en Internetbrowser en apparaat type worden na een jaar verwijderd. Deze gegevens worden bewaard voor statistische doeleinden en waar mogelijk geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Koning Media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Koning Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

De Koning Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Koning Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gijs@dekoning.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Koning Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
De Koning Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via gijs@dekoning.nl